Toolbox voor (startende) oncologiezorgnetwerken

In de toolbox vind je tools voor startende en bestaande oncologiezorgnetwerken die zich (verder) willen ontwikkelen en professionaliseren. Tools zoals handleidingen, voorbeeld beleidsplan, projecten, scholingen en trainingen, advies en ondersteuning.

Communicatie

Tools

Animatie

Korte video “Wat kan een oncologiezorgnetwerk betekenen voor patiënten”

Voor plaatsing op eigen website (met audio en ondertiteling)
YouTube
Download animatie (opent in nieuw venster)

Voor de wachtkamer (zonder audio, met ondertiteling)
YouTube
Download animatie (opent in nieuw venster)

Advies en ondersteuning voor oncologiezorgnetwerken

Tools

Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en)

In Nederland ondersteunen Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) samenwerkingen in de zorg waaronder oncologiezorgnetwerken.
Wil je een oncologiezorgnetwerk starten en weet je niet waar je moet beginnen? Of heb je vragen over een bestaand netwerk waar je deel van uit maakt?
Neem dan contact op met de ROS in jouw regio. Hier vind je een overzicht.

Opzetten oncologiezorgnetwerk

Tools

Handboek regionale oncologienetwerken – Tips voor het ontwikkelen van een regionaal oncologienetwerk in Midden-Nederland

Het Handboek regionale oncologienetwerken geeft tips en handvatten bij het opstarten van een regionaal oncologienetwerk. Het handboek is ontwikkeld door Raedelijn in samenwerking met Netwerk Zorg voor Mensen met Kanker (NZMK). 

Boek Inspiratie en lessen uit de leergang regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg

In het boek Inspiratie en lessen uit de leergang regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg wordt kennis en ervaring rond het thema samenwerking in de zorg bij elkaar gebracht naar aanleiding van leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg van Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent.

Handreiking aandoeningspecifieke netwerken (ParkinsonNet) 

De Handreiking aandoeningspecifieke netwerken bestaat uit: 

  • Adviezen voor het ontwikkelen van het netwerk en de elf meest voorkomende uitdagingen waar netwerken voor staan.  
  • Overzicht van verschillende activiteiten die netwerken uitvoeren.  
  • Positie van aandoeningspecifieke netwerken in het zorgveld. 
  • Overzicht van determinanten die van invloed zijn op de inrichting van het netwerk 

(Verbeteren) samenwerking met partners

Tools

Samenwerkingspartners

Voorbeeld Intentieverklaring tot samenwerking

Intentieverklaring van Oncologienetwerk Apeldoorn en Gelre Ziekenhuizen waarin samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd over de gezamenlijke organisatie van zorg voor gevolgen van kanker.

Ziekenhuis

Voorbeeld beleidsplan oncologiezorgnetwerk

Beleidsplan 2020-2021 van Oncologienetwerk Midden Gelderland (ONMG), ziekenhuis Rijnstate en revalidatiecentrum Klimmendaal voor de zorg voor gevolgen van kanker. In dit beleidsplan zijn afspraken vastgelegd over onder meer de onderwerpen waaraan ze de komende jaren met elkaar gaan werken zoals voeding, beweging en psychosociale zorg. Een gezamenlijke kerngroep geeft sturing aan het oncologiezorgnetwerk, en het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleidsplan.

Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met ONMG.

Ziekenhuis
Revalidatiecentrum

Voorbeeld werkwijze kerngroep oncologiezorgnetwerk

In OMNG: blik op de toekomst beschrijft Oncologienetwerk Midden Gelderland (ONMG) de werkwijze van de kerngroep bestaande uit ONMG, ziekenhuis Rijnstate en revalidatiecentrum Klimmendaal.

Ziekenhuis
Revalidatiecentrum

Project Oncologiekernteams Noordwest-Veluwe

In dit project Oncologiekernteams in Noorwest-Veluwe wordt per gemeente de verbinding versterkt tussen de formele en informele zorg door een oncologiekernteam. Elke gemeente heeft een oncologiekernteam met daarin een oncologieverpleegkundige (thuiszorg), caremanager (paramedici) en consulent van het sociaal team (gemeente). Doelen zijn 1) verwijzing verbeteren, 2) verbinding met het ziekenhuis (screeningsconsulent) en de huisartsen in de gemeente verbeteren en 3) eerste aanspreekpunt voor mensen met kanker.

Gemeente
Thuiszorg
Ziekenhuis
Paramedici 

Routekaart oncologische (na)zorg Noordwest-Veluwe

De Routekaart oncologische (na)zorg Noordwest-Veluwe maakt inzichtelijk wie wanneer – in welke fase – een rol speelt of kan spelen bij oncologische (na)zorg. De focus ligt op de zorg en ondersteuning voor de gevolgen van kanker, niet op de medisch inhoudelijke zorg.

Professionals in formele en informele zorg

Reis van de patiënt

De reis van de patiënt is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen door zorgverleners uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten en kan bijvoorbeeld bij de start van een oncologiezorgnetwerk ingezet worden.

Meer informatie:
Neem contact op met het ROS in je regio.

Ziekenhuis
Thuiszorg
Huisartsen
Patiënten 

Zorgpad nazorg 1e-2e lijn

Oncologienetwerk Apeldoorn werkt samen met Gelre Ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties Sensire en Verian aan het project Nazorg 1e-2e lijn. Binnen dit project wordt een zorgpad ontwikkeld waarin patiënten na de behandeling van borstkanker en darmkanker in contact komen met een oncologieverpleegkundige uit de eerste lijn. Deze verpleegkundige inventariseert klachten/problemen en zorgt dat de juiste zorg wordt ingezet.

Meer informatie:
Karen Keus-Jansen, coördinator Oncologienetwerk Apeldoorn 

Ziekenhuis
Thuiszorg

Rapport Optimale ondersteuning bij kanker in de huisartspraktijk

In de regio Vlaardingen met onder meer betrokkenheid van het oncologiezorgnetwerk MuNOV en Stichting OOK loopt het project “Praktijkondersteuner (POH) Oncologie”. Het rapport Optimale ondersteuning bij kanker in de huisartsenpraktijk beschrijft  hoe de oncologische patiëntenzorg in de eerste lijn gerealiseerd kan worden met behulp van een POH Oncologie. 

Huisartsen

GRIP-project

In het GRIP-project kreeg de patiënt tijdens de gedeelde besluitvorming voor de behandeling een time-out gesprek met huisarts over de best passende behandeling. Daarnaast kreeg de patiënt vijf gesprekken met een oncologisch geschoolde thuiszorgverpleegkundige over de ervaren problemen.

Meer informatie:
Charles Helsper, senior onderzoeker, assistant professor Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Huisartsgeneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht

Ziekenhuis
Huisarts
Thuiszorg 

Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s)

Naar aanleiding van het GRIP-project zijn in de regio Utrecht Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) gemaakt over de samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen.  Afspraken over communicatie en taakverdeling.  In het kader van RTA’s heeft Raedelijn, oncologiezorgnetwerk NZMK geholpen met het maken van transmurale afspraken met het St. Antonius Ziekenhuis en huisartsen op het gebied van prostaatkanker. Zie ook:

Ziekenhuis
Huisarts 

Zorg op de juiste plek Utrecht (ZOUT)

ZOUT werkt aan de implementatie van Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). Dit gebeurt door  gezamenlijke praktijkbesprekingsbijeenkomsten voor huisartsen en specialisten te houden met behulp van spiegelinformatie. Ook input van patiënten wordt meegenomen. ZOUT is een onderdeel van Trijn.
Trijn is een regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen en Saltro die werken aan RTA’s en patiëntgegevens op de juiste plek. TRIJN is inmiddels een Regionale Samenwerkings Organisatie RSO geworden. RSO’s zijn in veel regio’s in Nederland actief en zij ondersteunen zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Ziekenhuis
Huisartsen
Patiënten

Voorbeeld samenwerking oncologiezorgnetwerk en medisch-technisch oncologienetwerk van ziekenhuizen

Oncologiezorgnetwerk NZMK neemt deel aan het expertteam Transmurale samenwerking van het medisch-technisch oncologienetwerk Oncomidt. De eerste stappen van dit expertteam zijn 1) het samenstellen van het team zoals met huisartsen, oncologen, patiënt vertegenwoordigers, paramedische en psychosociale zorgverleners en 2) missie, visie en doel van het overleg vastleggen.

Meer informatie:
Ingrid van Beerschoten, afdelingshoofd Paramedische Behandeling & Revalidatie, St. Antonius Ziekenhuis

Ziekenhuis
Huisartsen
Patiënten
Eerstelijns zorgverleners 

Bekostigingsstructuur Organisatie & Infrastructuur (O&I)

Bekostigingsstructuur Organisatie & Infrastructuur (O&I) is een landelijke bekostigingsstructuur. Een zorggroep van huisartsen kan aanspraak doen op O&I. Zij ontvangen gelden om de afstemming van zorg te regelen in hun regio. Dit is een mogelijkheid voor oncologiezorgnetwerken om de oncologische zorg samen met huisartsen af te stemmen en te organiseren.

Huisartsen

Gefinancierde (oncologie) verpleegkundige consulent 1e lijn

Diverse thuiszorgorganisaties hebben afspraken met zorgverzekeraars over vergoeding van de inzet van een verpleegkundig consulent. Begeleiding door een consulent van bijvoorbeeld Allerzorg wordt voor maximaal 5 gesprekken per jaar vergoed uit de basisverzekering. De consulent is een persoonlijk aanspreekpunt voor de patiënt en is gespecialiseerd in het geven van advies en informatie over de gevolgen van de diagnose en behandeling. Indien nodig wijst de consulent de weg naar aanvullende zorg en hulpverlening in de regio. De consulent kan een verbindende schakel zijn in de organisatie van de zorg rondom de patiënt over de muren van het ziekenhuis heen.

Thuiszorg

Scholing en trainingen

Doelgroep

Masterclass samenwerken in netwerken en allianties (TIAS, school for business and society)

De masterclass Samenwerken in Netwerken en Allianties is ontwikkeld voor professionals die erkennen dat bij het bepalen van strategie en behalen van doelen samenwerkingspartners cruciaal zijn. In drie dagen leer je welke zaken belangrijk zijn om tot een optimale samenwerking met je partners te komen en hoe je alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Na afloop kun je op basis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten en actuele kennis bepalen welke netwerken voor jou zinvol zijn en welke positie je binnen deze netwerken inneemt. 

Bestuurders
Managers
Professionals
(Uit zowel de publieke als private sector)

In-company training Waardegedreven Zorg (Essenburgh)

Waardegedreven zorg draagt bij aan betere kwaliteit en betere gezondheid tegen lagere kosten. Wil je hier als zorgorganisatie werk van maken? Dat kan alleen met goede ketensamenwerking. Bijvoorbeeld tussen eerstelijns professionals, medisch specialisten en welzijnsorganisaties. Hoe geef je zo’n samenwerking vorm en inhoud? Je leert het tijdens de in-company training Waardegedreven Zorg.

Zorgverleners
Managers

Training Netwerkzorg en -leiderschap (Consult Zorg) 

In de training Netwerkzorg en -leiderschap leer stapsgewijs de aanpak voor het organiseren van netwerkzorg. Relevante voorbeelden uit de praktijk worden besproken en handvatten worden geboden hoe je hier zelf mee aan de slag kunt. Ook wordt stilgestaan bij netwerkleiderschap en de vaardigheden die nodig zijn om het zorgnetwerk succesvol op te zetten en duurzaam te versterken.

Zorgverleners
Managers